slovak english polish
TOP INFO - STILL TO COME
Dnes je 3.3.2024, 11:05. Meniny má Bohumil(a), zajtra Kazimír
sipkaFIRMY - Slovensko sipkaFIRMY - Poľsko sipkaFIRMY - Česko sipkaBRANŽE, KOMODITY sipkaSEMINÁRE, VZDELÁV. sipkaVEĽTRHY, VÝSTAVY sipkaMISIE, INÉ SLUŽBY sipkaHOTEL, RESTAURANT sipkaŠTÁTY SVETA sipkaSLOVENSKO-KÓREJS.. sipkaNÁJDI NÁS, KONTAKT
EXIMBANKA SR
eximbanka
DOPRAVA – AUTO
Ako sa dostanete po diaľnici do Ružomberka, Mikuláša, Kubína, Martina, Žiliny a Čadce
SLOVENSKO
Slovenská obchodná a priemyselná komora - Centrála Žilinský samosprávny kraj
 
Slovensko-poľská obchodná komora Slovensko-kórejský hospodársky výbor
KALENDÁR
Marec 2024
PoUtStŠtPiSoNe
    123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728293031
       
PARTNERI
liptov
orava
povazie
turiec
kysuce
slovensko
space
 
CERTIFIKÁTY,ATA,EX-IM
VYPLŇOVANIE ATA - NÁVOD

Issuing Association                                                                                                                                                                                                                                                INTERNATIONAL GUARANTEE CHAIN

Association émettrice                                                                                                                                                                                                                                           CHAINE DE GARANTIE INTERNATIONALE

CARNET DE PASSAGES EN DOUANE FOR TEMPORARY ADMISSION

CARNET DE PASSAGES EN DOUANE POUR L´ADMISSION TEPRORAIRE

KARNET PRE DOVOZNÝ COLNÝ ZÁZNAM

CUSTOMS CONVENTION ON THE A.T.A. CARNET FOR THE TEMPORARY ADMISSION OF GOODS

CONVENTION DOUANIERE SUR LE CARNET A.T.A. POUR L'ADMISSION TEMPORAIRE DES MARCHANDISES

COLNÁ DOHODA O KARNETE A.T.A PRE DOVOZNÝ  COLNÝ ZÁZNAM TOVARU

(Before completing the Carnet, please read Notes on cover page 3/Avant de remplir le carnet, lire la notice en page 3 de la couverture/

Pred vyplnením karnetu si prečítajte poučenie na 3 strane obálky)

A.HOLDER AND ADDRESS /Titulaire et adresse/  DRŽITEĽ A ADRESA

 

AB EX-IMP s.r.o.

Niťová 3

821 08 Bratislava

FOR ISSUING ASSOCIATION USE /Réservé a l'association émettrice/  VYHRADENÉ PRE VYSTAVUJÚCE ZDRUŽENIE

 FRONT COVER/ Couverture/ OBÁLKA

 

a)       a)       a) A.T.A. CARNET No.

Carnet  A.T.A. N°.

 KARNET A.T.A. č.

                                                 SK

 

B. REPRESENTED BY*/Représenté par*/ ZASTÚPENÝ KÝM

JÁN NOVÁK ALEBO OSTATNÉ SPLNOMOCNENÉ OSOBY

(JÁN NOVÁK OR OTHER ATHORISED REPRESENTATIVE)

b)       b)       ISSUED BY/Delivré par/ VYSTAVENÝ KÝM

 

SLOVENSKÁ OBCHODNÁ

A PRIEMYSELNÁ KOMORA

A. A. INTENDED USE OF GOODS/ Utilisation prévue des marchandises/ ZAMÝŠĽANÉ POUŽITIE TOVARU

VÝSTAVA INTRADE 2002

LONDÝN 21.-26.APRÍL 2002

(EXHIBITION)

 

c)       c)       VALID UNTIL/Valable jusqu'au/ PLATNÝ DO

 

…………………….………/……...………...……./……………………..

                       year                    month             day (inclusive)

                       année                   mois                  jour (inclus)

                         rok                     mesiac              deň (vrátane)

 

This carnet may be used in the following countries under the guarantee of the following associations/ Ce carnet est valable dans les pays ci-après, sous la garantie des associations suivantes/ Tento karnet platí v nižšie uvedených krajinách so zárukou týchto združení :

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

The holder of this Carnet and his representative will be held responsible for compliance with the laws and regulations of the country of departure and the countries of importation./ A charge pour le titulaire et son représentant de se conformer aux lois et règlements du pays de départ et des pays d'importation./ Povinnosťou držiteľa karnetu i jeho zástupcu je zachovávať zákony a iné predpisy krajiny vývozuj a krajín dovozu.

 

 

CERTIFICATE BY CUSTOMS AUTHORITIES/

Attestation des autorités douaniéres/ Potvrdenie colných orgánov

 

a)          a)          Identification marks have been affixed as indicated in column 7 against the following item No(s) of the General List

Apposé les marques d'identification mentionnées dans la colonne 7 en  regard du (des) numéro(s) d'ordre suivant(s) de la liste générale/ Na tovar týchto poradových čísel súhrnného zoznamu boli dané značky totožnosti, uvedené v stlpci č.7.………..……………………………………………………………………………

 

b)          b)          Goods examined/Vérifié les marchandises*/Tovar prehladnutý

Yes/Oui/Áno                                 No/ Non/ nie 

 

c)         c)         Registered under Reference No.* ……………………….. 

Enregistré sous le numéro.*/ Zapísané pod č.

 

d)          d)          ……………………………………………./………./…………………………….

Customs Office    Place   Date (year/month/day)  Signature and Stamp

Bureau de douane Lieu      Date (année/mois/jour)    Signature et timbre

Colnica                    Miesto  Dátum (rok/mesiac/deň)  Podpis a pečiatka

      Signature of authorised official and Issuing Association stamp/ Signature du délégué et timbre de l'association émettrice/ Podpis a pečiatka zástupcu vystavujúceho združenia

 

 

 

………………………………/……………/………………

 

Place and Date of Issue (year/month/day)

Lieu et date d’émission (année/mois/jour)

Miesto a dátum vystavenia (rok/mesiac/deň)

 

 

 

 

 

 

 

 

X …………………………………………….………X Signature of Holder/Signature du titulaire/ Podpis držiteľa 

 

 

 

 

 

 

                                                   *If applicable/ *S’il y a lieu/ V prípade potreb


VYPLŇOVANIE LÍCNEJ STRANY JEDNOTLIVÝCH LISTOV ATA KARNETU

 

Držiteľ karnetu vyplňuje lícnu stranu jednotlivých farebných listov ATA karnetu strojom alebo počítačom podľa priloženého vzoru (pozri údaje doplnené červenou farbou) nasledovne:

 

Zelený obalový list :

·        Odstavec A) Držiteľ a adresa – uvádza sa úplné obchodné meno a sídlo firmy, prípadne meno a adresa žiadateľa o vydanie ATA karnetu vrátane PSČ.

·        Odstavec B) Zastúpený kým - uvádza sa konkrétne meno osoby, ktorá držiteľa zastupuje v colnom konaní pri prerokovaní ATA karnetu a ktorá je splnomocnená na nakladanie               s tovarom. Všetky ostatné splnomocnené osoby, ktorých meno nie je priamo uvedené v tomto odstavci, musia mať splnomocnenie držiteľa (jeho štatutárneho zástupcu) na colné konanie a nakladanie s tovarom.

·        Odstavec C) Zamýšľané použitie tovaru – uvádza sa napr. názov medzinárodnej výstavy, dátum a miesto jej  konania alebo obchodná vzorka alebo výkon povolania.

·        Zoznam krajín na zelenom obalovom liste – krížikom sa označí krajina, do ktorej bude tovar dočasne dovezený, resp. cez ktorú sa uskutoční tranzit

·        Podpis

Odkazovač  

PARTNERI
7
VYHĽADÁVANIE
  
lokno2
LINKY - FIRMY
GEOGRAFIA - MAPY
NOVINKY-PONUKY
*SLOVENSKO-ČESKO,KURZ MIEN-JUN
1993 1,3 SKK : 1 CZK
1997 1,0 SKK : 1 CZK
2000 1,3 : 1
2006 1,34 : 1
2007 1,25 : 1
PRIHLÁSENIE
 Meno
 Heslo
 
  Registruj sa
lokno2
RÁDIO – TV – MÉDIA
ŽILINSKÝ VEČERNÍK
PARTNERI
 
Internetový portál Interbiznis - © SOPK Žilina v spolupráci s JDSoftware,s.r.o.

Tento dokument bol vytvorený za finančnej podpory EU. Názory vyjadrené v dokumente, sú
názormi SOPK RK Žilina a neodrážajú oficiálny postoj EU.
This document has been produced with financial European community. The views expressed
herein are those of SOPK RC Zilina and can there force in no away be taken official
opinion of the European Community.