slovak english polish
TOP INFO - STILL TO COME
Dnes je Sobota 18.5.2024, 20:50. Meniny má Viola, zajtra Gertrúda
sipkaFIRMY - Slovensko sipkaFIRMY - Poľsko sipkaFIRMY - Česko sipkaBRANŽE, KOMODITY sipkaSEMINÁRE, VZDELÁV. sipkaVEĽTRHY, VÝSTAVY sipkaMISIE, INÉ SLUŽBY sipkaHOTEL, RESTAURANT sipkaŠTÁTY SVETA sipkaSLOVENSKO-KÓREJS.. sipkaNÁJDI NÁS, KONTAKT
EXIMBANKA SR
eximbanka
DOPRAVA – AUTO
Ako sa dostanete po diaľnici do Ružomberka, Mikuláša, Kubína, Martina, Žiliny a Čadce
SLOVENSKO
Slovenská obchodná a priemyselná komora - Centrála Žilinský samosprávny kraj
 
Slovensko-poľská obchodná komora Slovensko-kórejský hospodársky výbor
KALENDÁR
Máj 2024
PoUtStŠtPiSoNe
  12345
6789101112
131415161718 19
20212223242526
2728293031  
PARTNERI
liptov
orava
povazie
turiec
kysuce
slovensko
space
 
CERTIFIKÁTY,ATA,EX-IM
REKLAMAČNÉ KONANIE

REKLAMAČNÉ KONANIE

 

Ako mu predchádzať???

 

 

Príčiny, pre ktoré vzniká reklamačné konanie v oblasti karnetov ATA:

 

  1. Držiteľ karnetu ATA resp. jeho zástupca nevyvezie dočasne dovezený tovar z krajiny dovozu/tranzitu vôbec, alebo vyvezie len časť tovaru z dôvodov: 

a)        predaja

b)       krádeže

c)       zničenia

d)       darovania tovaru

  1. Držiteľ karnetu resp. jeho zástupca nevyvezie dočasne dovezený tovar z krajiny dočasného dovozu/tranzitu v stanovenej lehote. 

  2. Držiteľ karnetu resp. jeho zástupca si nenechá potvrdiť spätný vývoz tovaru z krajiny dočasného dovozu, resp. ukončenie tranzitu v krajine tranzitu na príslušných listoch karnetu ATA 

  3. Strata karnetu ATA. 

  4. Tovar na súhrnnom zozname ATA karnetu nie je jednoznačne identifikovaný. 

  5. Nesprávne colné vybavenie následného ATA karnetu (Replacement carnet, Anschlusscarnet).

 

Vo všetkých prípadoch možno predísť reklamácií karnetu ATA

 

1a) PREDAJ DOČASNE DOVÁŽANÉHO TOVARU

        Ak držiteľ karnetu ATA do určitej krajiny dovezie dočasne tovar, mal by ho v stanovenej lehote vyviezť. Často sa však stáva, že je výhodnejšie tovar predať, ako ho vyviezť z danej krajiny späť. Tovar by sa nemal do určitej krajiny dovážať za účelom predaja. Ak však k takejto skutočnosti dôjde, tovar možno predať, ale treba to urobiť stanoveným spôsobom. To znamená, že ešte pred samotným predajom by mal držiteľ karnetu, resp. ním poverený zástupca požiadať colné orgány krajiny dočasného dovozu, resp. tranzitu o súhlas so zmenou colného režimu tovaru (režim dočasného dovozu sa pri predaji mení na režim voľného obehu), ktorý bol dočasne dovezený na karnet ATA. Colné orgány môžu, ale nemusia udeliť súhlas s prepustením tovaru do voľného obehu. Z praxe vieme, že vo väčšine prípadov tento súhlas udeľujú. Vtedy je potrebné, aby si držiteľ karnetu resp. zástupca nechal v karnete ATA potvrdiť túto skutočnosť colnými orgánmi krajiny dočasného dovozu na liste pre spätný vývoz a aby držiteľ získal od svojho zahraničného partnera aj kópiu dovozného colného dokladu a príp. potvrdenie o tom, že colný dlh za dovezený tovar bol v krajine dočasného dovozu uhradený. Držiteľ môže potom v SR žiadať o odpočet DPH, samozrejme musí dodržať ostatné platné predpisy pre vývoz tovaru. (Dodatočne predloží slovenským colným orgánom vývozné tovar bol predaný a boli zaplatené dovozné colné dávky.)

 

                    Toto platí aj v prípade, ak sa predá len časť tovaru krytého ATA karnetom.

 

 Všetko horeuvedené musí urobiť držiteľ karnetu ATA, resp. ním poverený splnomocnený zástupca. Nikdy nie partner zo zahraničia, ak nie je na to splnomocnený.

 

 

1b) KRÁDEŽ TOVARU

         V prípade krádeže tovaru je potrebné o tejto skutočnosti urobiť záznam s policajnými orgánmi ( ako podklad pre poisťovňu, ak si nechal držiteľ tovar poistiť). Samotný záznam však nepostačuje na to, aby sa predišlo reklamácii karnetu ATA, pretože spätný vývoz tovaru sa v skutočnosti nerealizuje. Potom treba postupovať ako v bode 1a) a informovať o tom colné orgány danej krajiny dočasného dovozu/tranzitu. vo väčšine prípadov treba uhradiť aj dovozné colné dávky a nechať si to potvrdiť v karnete ATA. Ak tak urobí držiteľ ihneď, vyhne sa zaplateniu 10% pokuty za porušenie medzinárodného Dohovoru o karnetoch ATA

 

 

 

 

 

1c)  ZNIČENIE TOVARU

        Zničenie tovaru – tovar sa môže zničiť z dôvodov živelných katastrôf ako je zemetrasenie, požiar, potopa a pod. Držiteľ musí v takomto prípade dokázať zničenie tovaru – musí získať potvrdenie od policajných orgánov danej krajiny, resp. od požiarnikov atď.

 

1d) DAROVANIE TOVARU

       Ak sa držiteľ dočasne dovezeného tovaru rozhodne tovar v krajine dočasného dovozu darovať, ide o zmenu colného režimu. Držiteľ musí predložiť tovar na colné prerokovanie a po prepustení do voľného obehu uhradí clo a ostatné dovozné dávky(dane).

 

2. NEDODRŽANIE LEHOTY NA SPÄTNÝ VÝVOZ TOVARU

 

         Colný orgán môže dobu pobytu tovaru v krajine dočasného dovozu skrátiť (vyznačí to na dovoznom bielom liste v bode  ako dátum na spätný vývoz tovaru). Vtedy je držiteľ povinný dodržať lehotu stanovenú colným orgánom. Ak vstupný colný orgán určil aj výstupný colný orgán, treba dodržať aj trasu pre priamy tranzit.

 

        Ak držiteľ karnetu nedodrží lehotu na spätný vývoz tovaru, colné orgány krajiny dočasného dovozu môžu žiadať zaplatenie dovozných colných dávok.

 

       Je dôležité, aby osoba zodpovedná za colné prerokovanie ATA karnetu sledovala, akú lehotu na spätný vývoz určil colník pri dočasnom dovoze tovaru na dovoznom liste, alebo akú lehotu na tranzit a aký hraničný prechod určil colník pri potvrdení tranzitného listu. Lehoty stanovené colníkom je nutné dodržať.

 

3.   NEPOTVRDENIE LISTOV NA SPÄTNÝ VÝVOZ TOVARU, NEPOTVRDENÉ TRANZITNÉ LISTY

        Tovar bol dovezený v stanovenej lehote späť do SR, ale zahraničná colná správa krajiny dočasného dovozu / tranzitu nemá o tom potvrdenie (odtrhnutý útržkový tranzitný list/ list na spätný vývoz karnetu).Každá colná správa, ktorá vedie evidenciu o karnetoch ATA, si páruje listy jednotlivých farieb a ak ich nemá spárované, začne reklamačné konanie.

 

Nie vždy je vinný držiteľ karnetu ATA, resp. jeho zástupca.

 

          Je potrebné, aby osoba, ktorá je zodpovedná za colné prerokovanie ATA karnetu dala ATA karnet vždy potvrdiť a skontrolovala, či colníci potvrdili ATA karnet na správnom liste, t.j. pri dovoze na dovoznom liste, pri tranzite na tranzitnom liste, pri spätnom vývoze na liste pre spätný vývoz a pod. V niektorých krajinách (Francúzsko, Rakúsko, Portugalsko, Švajčiarsko, USA) pri nepotvrdení listu pre spätný vývoz, resp. pri nepotvrdení ukončenia tranzitu, colné orgány požadujú úhradu tzv. regularizačného poplatku vo výške cca 50,- USD.

 

4. STRATA KARNETU

      V prípade straty karnetu, môže držiteľ karnetu resp. jeho zástupca požiadať vystavujúcu regionálnu komoru SOPK, ktorá vystavila pôvodný karnet , aby vystavila duplikát.  Duplikát musia potvrdiť slovenské colné orgány, ktoré potvrdili vývoz tovaru zo SR a zahraničné colné orgány, ktoré potvrdili dovoz do krajiny dočasného dovozu. Tým sa stáva duplikát platným a možno ho použiť na spätný vývoz tovaru z krajiny dočasného dovozu a na spätný dovoz do SR.

          V danom prípade možno použiť aj tzv. náhradný colný doklad, ktorý je k dispozícii v každej vystavujúcej RK SOPK.

 

5. JEDNOZNAČNÁ IDENTIFIKÁCIA TOVARU

      Ak tovar v súhrnnom zozname ATA karnetu nie je jednoznačne identifikovaný, potom  nemožno jednoznačne určiť, či tovar skutočne vyvážaný z krajiny dočasného dovozu alebo tranzitu je totožný s tovarom uvedeným v súhrnnom zozname karnetu. Tovar treba jednoznačne identifikovať napr. uvedením značky, výrobného čísla a pod.

 

6.  NESPRÁVNE VYBAVENIE NÁSLEDNÉHO KARNETU (Replacement carnet, Anschlusscarnet).

           Ak držiteľ zistí, že nie je možné vyviezť tovar z krajiny dočasného dovozu v stanovenej lehote, môže požiadať o vystavenie následného ATA karnetu. Musí tak urobiť ešte v dobe platnosti pôvodného ATA karnetu. Následný ATA karnet vydáva tá kancelária SOPK, ktorá vydala aj pôvodný ATA karnet. Následný ATA karnet môže mať maximálnu dobu platnosti 1 rok. Po vystavení následného ATA karnetu je potrebné dať ho potvrdiť slovenským colným orgánom, ktoré v pôvodnom karnete na liste pre spätný dovoz zaznamenajú informáciu o predĺžení formou následného ATA karnetu a tiež potvrdia nový následný ATA karnet na vývoznom liste. Rovnaký postup je v krajine dočasného dovozu, kde vnútrozemské colné orgány, na území ktorých sa tovar nachádza, v pôvodnom ATA karnete na liste pre spätný vývoz zaznamenajú informáciu o predĺžení doby pobytu v krajine dočasného dovozu formou následného ATA karnetu a súčasne potvrdia dovozný list v následnom ATA karnete. Ak sa nedodrží tento postup, následný ATA karnet je neplatný a dôjde k reklamácii a následne aj k platbe dovozných colných dávok, ktoré stanovia colné orgány krajiny dočasného dovozu.

  

!!! Ak zahraničná colná správa začne reklamačné konanie, držiteľ karnetu ATA je povinný spolupracovať s vystavujúcou kanceláriou SOPK ako aj s pracovníkom vybavujúcim reklamáciu karnetu, hlavne pri poskytovaní dokladov a informácií, vedúcich k ukončeniu reklamačného konania. Táto podmienka je uvedená aj v prehlásení o akceptovaní podmienok na vystavenie karnetu ATA.

 

Odkazovač  

PARTNERI
7
VYHĽADÁVANIE
  
lokno2
LINKY - FIRMY
GEOGRAFIA - MAPY
NOVINKY-PONUKY
*SLOVENSKO-ČESKO,KURZ MIEN-JUN
1993 1,3 SKK : 1 CZK
1997 1,0 SKK : 1 CZK
2000 1,3 : 1
2006 1,34 : 1
2007 1,25 : 1
PRIHLÁSENIE
 Meno
 Heslo
 
  Registruj sa
lokno2
RÁDIO – TV – MÉDIA
ŽILINSKÝ VEČERNÍK
PARTNERI
 
Internetový portál Interbiznis - © SOPK Žilina v spolupráci s JDSoftware,s.r.o.

Tento dokument bol vytvorený za finančnej podpory EU. Názory vyjadrené v dokumente, sú
názormi SOPK RK Žilina a neodrážajú oficiálny postoj EU.
This document has been produced with financial European community. The views expressed
herein are those of SOPK RC Zilina and can there force in no away be taken official
opinion of the European Community.