slovak english polish
TOP INFO - STILL TO COME
Dnes je Sobota 18.5.2024, 21:09. Meniny má Viola, zajtra Gertrúda
sipkaFIRMY - Slovensko sipkaFIRMY - Poľsko sipkaFIRMY - Česko sipkaBRANŽE, KOMODITY sipkaSEMINÁRE, VZDELÁV. sipkaVEĽTRHY, VÝSTAVY sipkaMISIE, INÉ SLUŽBY sipkaHOTEL, RESTAURANT sipkaŠTÁTY SVETA sipkaSLOVENSKO-KÓREJS.. sipkaNÁJDI NÁS, KONTAKT
EXIMBANKA SR
eximbanka
DOPRAVA – AUTO
Ako sa dostanete po diaľnici do Ružomberka, Mikuláša, Kubína, Martina, Žiliny a Čadce
SLOVENSKO
Slovenská obchodná a priemyselná komora - Centrála Žilinský samosprávny kraj
 
Slovensko-poľská obchodná komora Slovensko-kórejský hospodársky výbor
KALENDÁR
Máj 2024
PoUtStŠtPiSoNe
  12345
6789101112
131415161718 19
20212223242526
2728293031  
PARTNERI
liptov
orava
povazie
turiec
kysuce
slovensko
space
 
CERTIFIKÁTY,ATA,EX-IM
ŽIADOSŤ O VYSTAVENIE ATA

Slovenská obchodná

a priemyselná komora   

  Regionálna komora Žilina

  Hálkova 31

  010 01 Žilina

 

 

ŽIADOSŤ  O  VYSTAVENIE KARNETU  ATA

 

            Žiadam o vystavenie   jednoduchého  -   viacnásobného*)  karnetu ATA

                                                      SK/.............................

 pre použitie v nasledovných krajinách:

Počet vývozov zo SR: ............................

 

Karnet požadujem vystaviť  pre nasledovné účely  :

      a/   obchodné vzorky

      b/ medzinárodné veľtrhy a výstavy **) ..................................................             

          (uveďte názov, dátum a miesto konania) ........................................................

      c/ zariadenia na výkon povolania

 

 

________________________________

*)  Nehodiace sa prečiarknite

**) V  prípade potreby použite samostatnú prílohu na uvedenie všetkých zamýšľaných výstav a veľtrhov. Presvečte sa, či máte dostatok párov modrých/tranzitných listov pre každú výstavu - napr. Švajčiarsko vyžaduje 3 páry modrých ako aj 1 pár bielych listov.

 

 

 

 

Prehlásenie o akceptovaní podmienok SOPK na vydávanie karnetu ATA

 

Dolupodpísaný žiadateľ o vydanie karnetu ATA (u právnických osôb názov a sídlo, u fyzických osôb  meno, adresa, rodné číslo, číslo občianskeho preukazu) :

............................................................................................................................                                 ...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

a) prehlasuje, že údaje o tovare uvedené v tejto žiadosti o vydanie karnetu  ATA SK/............................... sú pravdivé a úplné;

b) zaväzuje sa, že tovar uvedený v prílohe (Súhrný zoznam tovaru), ktorý bude vyvezený na karnet ATA SK/................................ bude  vyvezený späť z každej krajiny dočasného dovozu resp. tranzitu  v lehote stanovenej príslušným národným colným orgánom*) v pôvodnom stave a bude dovezený späť na územie SR  najneskôr v posledný deň platnosti  karnetu ATA;

c) zároveň sa zaväzuje, že ako držiteľ karnetu bude dodržiavať ustanovenia Colného dohovoru o karnetoch ATA na dočasný dovoz tovaru (vyhl. 89/1963 Zb., ďalej len Dohovor A.T.A.) , ustanovenia príslušných colných dohovorov (vyhl. 17/1956 Zb.,  vyhl. 15/1964 Zb.)  ako aj vykonávacie predpisy pre dočasné dovozy a vývozy v jednotlivých členských krajinách Dohovoru A.T.A.;                                                                                                                     
 d) zaväzuje sa vrátiť karnet príslušnej kancelárii SOPK, ktorá ho vydala, ihneď po skončení  jeho používania, najneskôr však  do 14 kalendárnych dní od skončenia jeho platnosti;

e) berie na vedomie, že väčšina zahraničných colných správ požaduje zaplatenie dovozných dávok aj vtedy, keď došlo ku krádeži, či inej strate tovaru sprevádzaného karnetom ATA, bez ohľadu na to, či jeho strata nastala v dôsledku živelnej udalosti (napr. požiaru) alebo iným spôsobom;  

f)  zaväzuje sa, že v prípade, ak dôjde k strate tovaru sprevádzaného karnetom ATA dôsledkom pôsobenia vyššej moci, oznámi túto skutočnosť ihneď telefonicky alebo faxom Úradu SOPK (kontaktné tel. čísla sú uvedené na strane 4 tejto žiadosti) a zodpovie všetky prípadné otázky  SOPK, nakoľko inak môže dôjsť k strate práva na ospravedlnenie sa z dôvodu vyššej moci voči zahraničnej colnej správe;

g) zaväzuje sa samostatne ručiť  za všetky devízové a korunové záväzky, ktoré sa stanú splatnými v prípade nedodržania colných dohovorov, predpisov a zvláštnych podmienok uvedených  v bode c), resp. v tých prípadoch, keď jeho zavinením resp. zanedbaním dôjde k porušeniu  podmienok, za ktorých SOPK prijala ručenie za daný karnet ATA ako národná záručná organizácia vo vzťahu k členom medzinárodného záručného reťazca IBCC/ATA a zaväzuje sa uhradiť SOPK bez omeškania uvedené devízové a korunové záväzky na základe jej platobného príkazu. Tieto devízové a korunové záväzky tvoria colný dlh, ktorý sa skladá z dovozného cla a všetkých ďalších poplatkov a platieb, ktoré sa vyberajú pri dovoze alebo v súvislosti s dovozom, ako sú DPH, spotrebné dane, dovozná prirážka apod., ak sú aplikovateľné), ďalej prípadné zvýšenia colného dlhu, ako aj príslušné devízové a korunové náklady, ktoré vzniknú SOPK a zahraničným záručným organizáciám v súvislosti s takýmto porušením Dohovoru A.T.A. Tento záväzok  - ručiť samostatne vo vzťahu k SOPK,  zostáva v platnosti aj po spätnom dovoze tovaru sprevádzaného karnetom ATA na územie SR, ak bude zo zahraničia požadovaná dodatočná úhrada colného dlhu v súlade s Dohovorom A.T.A. (zahraničná colná správa má právo začať reklamáciu karnetu ATA v lehote do 12 mesiacov od skončenia jeho  doby platnosti):

h) súhlasí s tým, že colný depozit na karnet ATA a/alebo iné prijaté zabezpečenie colného dlhu môže SOPK použiť na úhradu colného dlhu v prípade vzniku požiadavky na jeho úhradu a tiež na nákladov SOPK spojených s reklamačným konaním, ako aj s tým, že úrok z finančných prostriedkov zložených na účet SOPK ako colný depozit zostáva SOPK  na krytie  režijných nákladov  spojených  so správou  depozitu; 

i) zaväzuje sa , že vydávajúcej kancelárii SOPK zaplatí ihneď po obdržaní  jej požiadavky zodpovedajúcu peňažnú čiastku (poplatok za vydanie, záloha a príp. colný depozit) podľa platného Cenníka služieb SOPK (ďalej Cenník) spojenú s vydaním karnetu ATA a berie na vedomie, že vydávajúca kancelária SOPK vydá karnet ATA držiteľovi až po preukázaní úhrady zodpovedajúcej penažnej čiastky SOPK;

j) súhlasí s tým, že ak vydanie karnetu ATA  je spojené s povinnosťou zložiť colný depozit podľa Cenníka na účet SOPK, budú colný depozit a záloha vrátené v lehote 48 hod. od vrátenia karnetu vydávajúcej kancelárii SOPK v prípade, že karnet bol riadne colne prerokovaný vo všetkých krajinách dočasného pobytu a/alebo tranzitu a možno predpokladať, že zo zahraničia nevznikne požiadavka na úhradu colného dlhu vyplývajúceho z porušenia Dohovoru A.T.A. V prípade, že kancelária SOPK pri kontrole zistí, že držiteľ karnetu nemá riadne potvrdený spätný vývoz z krajiny dočasného pobytu resp. ukončený tranzit v krajine tranzitu, bude vrátený  držiteľovi karnetu len colný depozit, v lehote do konca 31-ho mesiaca od dátumu vydania karnetu, a to len v  prípade, že zahraničná colná správa nezačne reklamačné konanie predmetného karnetu ATA, resp. začaté  reklamačné konanie bude ukončené bez vzniku povinnosti úhrady colného slhu zo strany držiteľa karnetu. V prípade reklamácie zavinenej držiteľom  karnetu ATA, záloha (vo výške 1000,- Sk resp. 2000,- Sk) zostáva SOPK na krytie výdajov spojených s reklamačným konaním v zahraničí;

k) berie na vedomie, že SOPK ako vydávajúca a národná záručná organizácia má ako jediný subjekt  právo vystupovať vo vzťahu k zahraničným partnerom vo veciach týkajúcich sa konania o karnetoch ATA a túto zásadu nesmie zo strany držiteľa karnetu nič narušiť;

l) zaväzuje sa, že v prípade vzniku problémov pri  používaní karnetu ATA poskytne SOPK potrebné informácie a bude s ňou účinne spolupracovať pri ich vyriešení;

m) berie na vedomie, že SOPK  v rámci svojho ručenia za vydaný karnet ATA nepreberá zodpovednosť za úplnosť a správnosť údajov  uvedených držiteľom v karnete;

n) berie na vedomie, že SOPK môže vydať karnet ATA len fyzickým alebo právnickým osobám s trvalým pobytom resp. sídlom v SR, a preto na požiadanie vydávajúcej kancelárie predloží výpis z obchodného alebo živnostenského registra a čestné prehlásenie, že predložený výpis je ku dňu predloženia bez zmien, prípadne u nepodnikateľských subjektov iný doklad potvrdzujúci ich totožnosť a miesto trvalého pobytu a zaväzuje sa, že v prípade akýchkoľvek zmien  (ako napr. zmeny názvu, sídla, organizačnej formy a finančného postavenia - napr. zahájenie konkurzu a vyrovnania pod.) bude informovať o týchto skutočnostiach príslušnú vydávajúcu kanceláriu;

o) berie na vedomie, že používanie karnetu ATA neoslobodzuje  držiteľa karnetu od povinnosti dodržiavať colné a iné predpisy v jednotlivých krajinách dočasného dovozu resp. tranzitu týkajúce sa regulácie dovozu/vývozu niektorých druhov tovaru (ako napr. povinosť žiadať o licenciu, preukazovať zdravotnú a hygienickú nezávadnosť tovaru - veterinárny alebo fyto-certifikát a pod.);

p) berie na vedomie, že karnet ATA môže byť v SR vydaný len na tovar, ktorý má slovenský štatút v zmysle § 2 Colného zákona č. 180/1996 Z.z. v platnom znení , t.j. na tovar ktorý bol :

- buď získaný alebo vyrobený v SR,

- alebo dovezený a prepustený do voľného obehu v SR,

- prípadne spĺňa obe predchádzajúce podmienky.

Tovar, ktorý  bol dovezený  na územie SR a je prepustený do colného režimu  (napr. dočasného použitia, aktívneho zušľachtovacieho procesu, procesu prepracovania pod colným dohľadom a pod.), ktorý neumožňuje zahraničnému tovaru získať slovenský štatút, nemožno zapísať do Súhrnného zoznamu karnetu vydávaného SOPK;

q) berie na vedomie, že podľa Dohovoru A.T.A. je maximálna možná doba platnosti karnetu 12 mesiacov od dátumu vydania karnetu a, že túto lehotu nemôže vydávajúca kancelária SOPK za žiadnych okolností predĺžiť. V prípade potreby predĺženia dočasného pobytu tovaru sprevádzaného karnetom, môže držiteľ karnetu požiadať o vydanie nového, následného karnetu tzv. replacement karnetu, a to v lehote min. 2 mesiacov pred skončením platnosti pôvodného karnetu. Žiadosť sa predkladá  kancelárii SOPK, ktorá vydala pôvodný karnet;

r) berie na vedomie, že pri viacnásobnom karnete je v súhrnnom zozname tovaru uvedený maximálny počet položiek a po vydaní viacnásobného karnetu nemožno už do tohto zoznamu nič dopĺňať a jednotlivé položky tovaru musia byť na všetkých vnútorných listoch identicky označené (názov a číslo položky);

s) berie na vedomie, že zodpovedá za správne colné prerokovanie karnetu ATA colným úradom (napr. pri viacnásobnom karnete dá pozor, aby boli na kmeňových listoch označené len skutočne vyvážané/dovážané/tranzitujúce položky tovaru v príslušnej sade a aby pri konkrétnom vývoze/dovoze/tranzite boli potvrdené len listy jednej a tej istej sady).

Vybavuje :     . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

 

Telefón :        . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

 

IČO/Rod.č. : . . . . . . . . . .  . . . . . . . . .

 

Bankové spojenie : . . . . . . . . . . . . . . ...

 

 

                                                    _________________________________________
                                                    

                                                       Pečiatka, meno, funkcia a podpis žiadateľa

                                                            alebo jeho splnomocneného zástupcu

                                                                                                                                                  


 

 

 

Odkazovač  

PARTNERI
7
VYHĽADÁVANIE
  
lokno2
LINKY - FIRMY
GEOGRAFIA - MAPY
NOVINKY-PONUKY
*SLOVENSKO-ČESKO,KURZ MIEN-JUN
1993 1,3 SKK : 1 CZK
1997 1,0 SKK : 1 CZK
2000 1,3 : 1
2006 1,34 : 1
2007 1,25 : 1
PRIHLÁSENIE
 Meno
 Heslo
 
  Registruj sa
lokno2
RÁDIO – TV – MÉDIA
ŽILINSKÝ VEČERNÍK
PARTNERI
 
Internetový portál Interbiznis - © SOPK Žilina v spolupráci s JDSoftware,s.r.o.

Tento dokument bol vytvorený za finančnej podpory EU. Názory vyjadrené v dokumente, sú
názormi SOPK RK Žilina a neodrážajú oficiálny postoj EU.
This document has been produced with financial European community. The views expressed
herein are those of SOPK RC Zilina and can there force in no away be taken official
opinion of the European Community.