slovak english polish
TOP INFO - STILL TO COME
Dnes je Sobota 16.10.2021, 20:39. Meniny má Vladimíra, zajtra Hedviga
sipkaFIRMY - Slovensko sipkaFIRMY - Poľsko sipkaFIRMY - Česko sipkaBRANŽE, KOMODITY sipkaSEMINÁRE, VZDELÁV. sipkaVEĽTRHY, VÝSTAVY sipkaMISIE, INÉ SLUŽBY sipkaHOTEL, RESTAURANT sipkaŠTÁTY SVETA sipkaSLOVENSKO-KÓREJS.. sipkaNÁJDI NÁS, KONTAKT
KURZOVÝ LÍSTOK
Kurzy - stred k 16.10.2021
CZK 1 EUR=25.387
PLN 4.5693
HUF 359.
CHF 1.0686
CNY 7.4683
RUB 83.1225
GBP 0.8462
USD 1.1602
JPY 131.65
otpbanka
EXIMBANKA SR
eximbanka
DOPRAVA – AUTO
Ako sa dostanete po diaľnici do Ružomberka, Mikuláša, Kubína, Martina, Žiliny a Čadce
SLOVENSKO
Slovenská obchodná a priemyselná komora - Centrála Žilinský samosprávny kraj
 
Slovensko-poľská obchodná komora Slovensko-kórejský hospodársky výbor
KALENDÁR
Október 2021
PoUtStŠtPiSoNe
    123
45678910
111213141516 17
18192021222324
25262728293031
       
PARTNERI
liptov
orava
povazie
turiec
kysuce
slovensko
space
 
CERTIFIKÁTY,ATA,EX-IM
ŽIADOSŤ O VYSTAVENIE ATA

Slovenská obchodná

a priemyselná komora   

  Regionálna komora Žilina

  Hálkova 31

  010 01 Žilina

 

 

ŽIADOSŤ  O  VYSTAVENIE KARNETU  ATA

 

            Žiadam o vystavenie   jednoduchého  -   viacnásobného*)  karnetu ATA

                                                      SK/.............................

 pre použitie v nasledovných krajinách:

Počet vývozov zo SR: ............................

 

Karnet požadujem vystaviť  pre nasledovné účely  :

      a/   obchodné vzorky

      b/ medzinárodné veľtrhy a výstavy **) ..................................................             

          (uveďte názov, dátum a miesto konania) ........................................................

      c/ zariadenia na výkon povolania

 

 

________________________________

*)  Nehodiace sa prečiarknite

**) V  prípade potreby použite samostatnú prílohu na uvedenie všetkých zamýšľaných výstav a veľtrhov. Presvečte sa, či máte dostatok párov modrých/tranzitných listov pre každú výstavu - napr. Švajčiarsko vyžaduje 3 páry modrých ako aj 1 pár bielych listov.

 

 

 

 

Prehlásenie o akceptovaní podmienok SOPK na vydávanie karnetu ATA

 

Dolupodpísaný žiadateľ o vydanie karnetu ATA (u právnických osôb názov a sídlo, u fyzických osôb  meno, adresa, rodné číslo, číslo občianskeho preukazu) :

............................................................................................................................                                 ...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

a) prehlasuje, že údaje o tovare uvedené v tejto žiadosti o vydanie karnetu  ATA SK/............................... sú pravdivé a úplné;

b) zaväzuje sa, že tovar uvedený v prílohe (Súhrný zoznam tovaru), ktorý bude vyvezený na karnet ATA SK/................................ bude  vyvezený späť z každej krajiny dočasného dovozu resp. tranzitu  v lehote stanovenej príslušným národným colným orgánom*) v pôvodnom stave a bude dovezený späť na územie SR  najneskôr v posledný deň platnosti  karnetu ATA;

c) zároveň sa zaväzuje, že ako držiteľ karnetu bude dodržiavať ustanovenia Colného dohovoru o karnetoch ATA na dočasný dovoz tovaru (vyhl. 89/1963 Zb., ďalej len Dohovor A.T.A.) , ustanovenia príslušných colných dohovorov (vyhl. 17/1956 Zb.,  vyhl. 15/1964 Zb.)  ako aj vykonávacie predpisy pre dočasné dovozy a vývozy v jednotlivých členských krajinách Dohovoru A.T.A.;                                                                                                                     
 d) zaväzuje sa vrátiť karnet príslušnej kancelárii SOPK, ktorá ho vydala, ihneď po skončení  jeho používania, najneskôr však  do 14 kalendárnych dní od skončenia jeho platnosti;

e) berie na vedomie, že väčšina zahraničných colných správ požaduje zaplatenie dovozných dávok aj vtedy, keď došlo ku krádeži, či inej strate tovaru sprevádzaného karnetom ATA, bez ohľadu na to, či jeho strata nastala v dôsledku živelnej udalosti (napr. požiaru) alebo iným spôsobom;  

f)  zaväzuje sa, že v prípade, ak dôjde k strate tovaru sprevádzaného karnetom ATA dôsledkom pôsobenia vyššej moci, oznámi túto skutočnosť ihneď telefonicky alebo faxom Úradu SOPK (kontaktné tel. čísla sú uvedené na strane 4 tejto žiadosti) a zodpovie všetky prípadné otázky  SOPK, nakoľko inak môže dôjsť k strate práva na ospravedlnenie sa z dôvodu vyššej moci voči zahraničnej colnej správe;

g) zaväzuje sa samostatne ručiť  za všetky devízové a korunové záväzky, ktoré sa stanú splatnými v prípade nedodržania colných dohovorov, predpisov a zvláštnych podmienok uvedených  v bode c), resp. v tých prípadoch, keď jeho zavinením resp. zanedbaním dôjde k porušeniu  podmienok, za ktorých SOPK prijala ručenie za daný karnet ATA ako národná záručná organizácia vo vzťahu k členom medzinárodného záručného reťazca IBCC/ATA a zaväzuje sa uhradiť SOPK bez omeškania uvedené devízové a korunové záväzky na základe jej platobného príkazu. Tieto devízové a korunové záväzky tvoria colný dlh, ktorý sa skladá z dovozného cla a všetkých ďalších poplatkov a platieb, ktoré sa vyberajú pri dovoze alebo v súvislosti s dovozom, ako sú DPH, spotrebné dane, dovozná prirážka apod., ak sú aplikovateľné), ďalej prípadné zvýšenia colného dlhu, ako aj príslušné devízové a korunové náklady, ktoré vzniknú SOPK a zahraničným záručným organizáciám v súvislosti s takýmto porušením Dohovoru A.T.A. Tento záväzok  - ručiť samostatne vo vzťahu k SOPK,  zostáva v platnosti aj po spätnom dovoze tovaru sprevádzaného karnetom ATA na územie SR, ak bude zo zahraničia požadovaná dodatočná úhrada colného dlhu v súlade s Dohovorom A.T.A. (zahraničná colná správa má právo začať reklamáciu karnetu ATA v lehote do 12 mesiacov od skončenia jeho  doby platnosti):

h) súhlasí s tým, že colný depozit na karnet ATA a/alebo iné prijaté zabezpečenie colného dlhu môže SOPK použiť na úhradu colného dlhu v prípade vzniku požiadavky na jeho úhradu a tiež na nákladov SOPK spojených s reklamačným konaním, ako aj s tým, že úrok z finančných prostriedkov zložených na účet SOPK ako colný depozit zostáva SOPK  na krytie  režijných nákladov  spojených  so správou  depozitu; 

i) zaväzuje sa , že vydávajúcej kancelárii SOPK zaplatí ihneď po obdržaní  jej požiadavky zodpovedajúcu peňažnú čiastku (poplatok za vydanie, záloha a príp. colný depozit) podľa platného Cenníka služieb SOPK (ďalej Cenník) spojenú s vydaním karnetu ATA a berie na vedomie, že vydávajúca kancelária SOPK vydá karnet ATA držiteľovi až po preukázaní úhrady zodpovedajúcej penažnej čiastky SOPK;

j) súhlasí s tým, že ak vydanie karnetu ATA  je spojené s povinnosťou zložiť colný depozit podľa Cenníka na účet SOPK, budú colný depozit a záloha vrátené v lehote 48 hod. od vrátenia karnetu vydávajúcej kancelárii SOPK v prípade, že karnet bol riadne colne prerokovaný vo všetkých krajinách dočasného pobytu a/alebo tranzitu a možno predpokladať, že zo zahraničia nevznikne požiadavka na úhradu colného dlhu vyplývajúceho z porušenia Dohovoru A.T.A. V prípade, že kancelária SOPK pri kontrole zistí, že držiteľ karnetu nemá riadne potvrdený spätný vývoz z krajiny dočasného pobytu resp. ukončený tranzit v krajine tranzitu, bude vrátený  držiteľovi karnetu len colný depozit, v lehote do konca 31-ho mesiaca od dátumu vydania karnetu, a to len v  prípade, že zahraničná colná správa nezačne reklamačné konanie predmetného karnetu ATA, resp. začaté  reklamačné konanie bude ukončené bez vzniku povinnosti úhrady colného slhu zo strany držiteľa karnetu. V prípade reklamácie zavinenej držiteľom  karnetu ATA, záloha (vo výške 1000,- Sk resp. 2000,- Sk) zostáva SOPK na krytie výdajov spojených s reklamačným konaním v zahraničí;

k) berie na vedomie, že SOPK ako vydávajúca a národná záručná organizácia má ako jediný subjekt  právo vystupovať vo vzťahu k zahraničným partnerom vo veciach týkajúcich sa konania o karnetoch ATA a túto zásadu nesmie zo strany držiteľa karnetu nič narušiť;

l) zaväzuje sa, že v prípade vzniku problémov pri  používaní karnetu ATA poskytne SOPK potrebné informácie a bude s ňou účinne spolupracovať pri ich vyriešení;

m) berie na vedomie, že SOPK  v rámci svojho ručenia za vydaný karnet ATA nepreberá zodpovednosť za úplnosť a správnosť údajov  uvedených držiteľom v karnete;

n) berie na vedomie, že SOPK môže vydať karnet ATA len fyzickým alebo právnickým osobám s trvalým pobytom resp. sídlom v SR, a preto na požiadanie vydávajúcej kancelárie predloží výpis z obchodného alebo živnostenského registra a čestné prehlásenie, že predložený výpis je ku dňu predloženia bez zmien, prípadne u nepodnikateľských subjektov iný doklad potvrdzujúci ich totožnosť a miesto trvalého pobytu a zaväzuje sa, že v prípade akýchkoľvek zmien  (ako napr. zmeny názvu, sídla, organizačnej formy a finančného postavenia - napr. zahájenie konkurzu a vyrovnania pod.) bude informovať o týchto skutočnostiach príslušnú vydávajúcu kanceláriu;

o) berie na vedomie, že používanie karnetu ATA neoslobodzuje  držiteľa karnetu od povinnosti dodržiavať colné a iné predpisy v jednotlivých krajinách dočasného dovozu resp. tranzitu týkajúce sa regulácie dovozu/vývozu niektorých druhov tovaru (ako napr. povinosť žiadať o licenciu, preukazovať zdravotnú a hygienickú nezávadnosť tovaru - veterinárny alebo fyto-certifikát a pod.);

p) berie na vedomie, že karnet ATA môže byť v SR vydaný len na tovar, ktorý má slovenský štatút v zmysle § 2 Colného zákona č. 180/1996 Z.z. v platnom znení , t.j. na tovar ktorý bol :

- buď získaný alebo vyrobený v SR,

- alebo dovezený a prepustený do voľného obehu v SR,

- prípadne spĺňa obe predchádzajúce podmienky.

Tovar, ktorý  bol dovezený  na územie SR a je prepustený do colného režimu  (napr. dočasného použitia, aktívneho zušľachtovacieho procesu, procesu prepracovania pod colným dohľadom a pod.), ktorý neumožňuje zahraničnému tovaru získať slovenský štatút, nemožno zapísať do Súhrnného zoznamu karnetu vydávaného SOPK;

q) berie na vedomie, že podľa Dohovoru A.T.A. je maximálna možná doba platnosti karnetu 12 mesiacov od dátumu vydania karnetu a, že túto lehotu nemôže vydávajúca kancelária SOPK za žiadnych okolností predĺžiť. V prípade potreby predĺženia dočasného pobytu tovaru sprevádzaného karnetom, môže držiteľ karnetu požiadať o vydanie nového, následného karnetu tzv. replacement karnetu, a to v lehote min. 2 mesiacov pred skončením platnosti pôvodného karnetu. Žiadosť sa predkladá  kancelárii SOPK, ktorá vydala pôvodný karnet;

r) berie na vedomie, že pri viacnásobnom karnete je v súhrnnom zozname tovaru uvedený maximálny počet položiek a po vydaní viacnásobného karnetu nemožno už do tohto zoznamu nič dopĺňať a jednotlivé položky tovaru musia byť na všetkých vnútorných listoch identicky označené (názov a číslo položky);

s) berie na vedomie, že zodpovedá za správne colné prerokovanie karnetu ATA colným úradom (napr. pri viacnásobnom karnete dá pozor, aby boli na kmeňových listoch označené len skutočne vyvážané/dovážané/tranzitujúce položky tovaru v príslušnej sade a aby pri konkrétnom vývoze/dovoze/tranzite boli potvrdené len listy jednej a tej istej sady).

Vybavuje :     . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

 

Telefón :        . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

 

IČO/Rod.č. : . . . . . . . . . .  . . . . . . . . .

 

Bankové spojenie : . . . . . . . . . . . . . . ...

 

 

                                                    _________________________________________
                                                    

                                                       Pečiatka, meno, funkcia a podpis žiadateľa

                                                            alebo jeho splnomocneného zástupcu

                                                                                                                                                  


 

 

 

Odkazovač  

ŠTÁTY ATA DOHOVORU

Kde je možné  využiť ATA karnet???

 

Použitie ATA karnetu platí pre krajiny, ktoré pristúpili k medzinárodnému Dohovoru o ATA karnete, resp. k Istanbulskému dohovoru a splnili všetky podmienky Medzinárodnej obchodnej komory, aby sa mohli stať súčasťou medzinárodného záručného reťazca.

 

Členské krajiny ATA Dohovoru

a / alebo Istanbulského dohovoru

(Krajiny označené malými písmenami sú členské krajiny Spoločenstva

a 10 Kandidátskych krajín pristupujúcich k EÚ dňom 1.5.2004)

 

1.              ALŽÍRSKO

29.     ISLE OF MAN

57.     RUMUNSKO

2.               ANDORRA

30.     IZRAEL

58.     RUSKO

3.                AUSTRÁLIA

31.    Taliansko

59.     SENEGAL

4.            Rakúsko

32.     POBREŽIE SLONOVINY

60.     SINGAPUR

5.               Belgicko

33.     JAPONSKO

61.    Slovensko

6.               BOTSWANA

34.     JERSEY

62.    Slovinsko

7.               BULHARSKO

35.     KÓREA

63.     JUŽNÁ AFRIKA

8.               KANADA

36.     LIBANON

64.    Španielsko 

9.               KANÁRSKE OSTROVY

37.     LESOTHO

65.     SRÍ LANKA

10.            CHORVÁTSKO

38.     LICHTENŠTAJNSKO

66.     SWAZILAND

11.            Cyprus

39.    Litva

67.    Švédsko

12.            Česká republika

40.    Luxembursko

68.     ŠVAJČIARSKO

13.            Dánsko

41.     MACAO

69.     TAHITI

14.            Estónsko

42.     MACEDÓNSKO

70.     TCHAJVAN

15.             Fínsko

43.     MALAJZIA

71.     THAJSKO

16.            Francúzsko

44.    Malta

72.     TUNISKO

16.           FRANCÚZSKA GUIANA

45.     MARTINIQUE

73.     TURECKO

17.            Nemecko

46.     MAURÍTIUS

74.    Veľká Británia

18.            GIBRALTAR

47.     MELILLA

75.     USA

Odkazovač  

ATA KARNET A JEHO VYUŽITIE

 

Čo je ATA karnet a aké sú jeho výhody ???

 

 

Potrebujete vyviezť do zahraničia dočasne svoje pracovné nástroje, alebo tam chcete propagovať svoje výrobky?

Využite ATA karnet!

 

Ak patríte medzi podnikateľov, ktorí vykonávajú svoje povolanie aj v zahraničí, iste ste sa stretli viackrát s problémom, ako dočasne vyviezť bez dodatočných nákladov svoje pracovné nástroje a pomôcky do zahraničia tak, aby ste sa mohli bez problémov vrátiť späť do SR. 

Chcete vedieť ako pri spätnom dovoze do SR neplatiť clo, DPH, prípadne ďalšie dovozné poplatky a ako v zahraničí, kde vykonávate svoje povolanie, nemusíte zabezpečovať pri dovoze resp. pri tranzite colný dlh?

 

Problém Vám pomôže vyriešiť použitie

ATA karnetu

jednotného medzinárodného colného dokladu, ktorý umožňuje dočasný dovoz a tranzit tovaru do zahraničia s úplným oslobodením od cla a dovozných poplatkov, ktorý vydáva Slovenská obchodná a priemyselná komora Regionálna komora Žilina a kancelária v Ružomberku.

 

             Karnet ATA  na základe viacerých colných dohovorov umožňuje držiteľovi ATA karnetu uskutočňovať tranzit (prevoz) a dočasný dovoz troch medzinárodne obchodovateľných kategórií tovaru s úplným oslobodením od cla a dovozných poplatkov.

 

 Ide najmä o nasledujúce kategórie tovaru:

 1. zariadenia na výkon povolania 

(pozri “Medzinárodný dohovoru o dočasnom dovoze zariadenia potrebného na výkon povolania.”)

           

  • zariadenia na montáž, skúšanie a overovanie, kontrolu, údržbu alebo opravu strojov, dopravných prostriedkov a pod., 

  • meracie, kontrolné alebo skúšobné zariadenia, 

  • prístroje a zariadenia na fotografovanie strojov a zariadení počas montáže alebo po montáži, 

  • prístroje na prehliadku lodí, 

  • zariadenia na výkon povolania obchodníkov, výrobných a finančných odborníkov a osôb vykonávajúcich podobné povolania (napr. písacie stroje, počítače, kalkulačky, reprodukčné prístroje a pod.), 

  • zariadenia potrebné na topografický prieskum alebo geofyzikálne výskumné práce 

  • nástroje a prístroje potrebné pre lekárov, chirurgov, zverolekárov a osoby vykonávajúce podobné zariadenia, 

  • zariadenia potrebné pre archeológov, paleontológov, geografov, zoológov a iných vedeckých pracovníkov, 

  • zariadenia potrebné pre umelcov, divadelné spoločnosti a orchestre,

  • zariadenia na prednášky, ktoré slúžia na objasnenie výkladu, 

  • dopravné prostriedky určené alebo osobitne upravené na horeuvedené účely (napr. ambulantné kontrolné jednotky, pojazdné dielne, laboratóriá). 

 

Pozn.: Do tejto skupiny však nepatria predmety, ktoré sa majú v zahraničí spracovať, prepracovať alebo opraviť.!!!

 

 1. tovar určený na vystavenie alebo použitie na obchodných výstavách, prehliadkach a veľtrhoch alebo podobných podujatiach 

(pozri “Medzinárodný dohovor o uľahčení dovozu tovaru určeného na vystavovanie alebo na použitie

na výstavách, veľtrhoch, zasadaniach alebo na podobných udalostiach”.)

 

           Úspešnosť podnikania sa meria aj schopnosťou predať svoje výrobky v zahraničí, určite ste sa už viackrát zamýšľali nad tým, ako spropagovať svoje výrobky v zahraničí s  vynaložením čo najmenších finančných prostriedkov. SOPK vám ponúka na túto činnosť využiť ATA karnet.

          Na  ATA karnet je možné do krajiny, v ktorej sa výstava či veľtrh koná, doviezť výrobky, ale aj výstavný stánok a jeho kompletné zariadenie (napr. výstavné panely, koberce, nábytok, počítače, premietacie zariadenia, zvukové záznamy, a pod.). Podmienkou je zabezpečenie možnosti identifikácie takýchto predmetov pri ich spätnom vývoze a skutočnosť, aby množstvo predmetov bolo primerané účelu dočasného dovozu.

 

 1.   obchodné vzorky

(pozri „Medzinárodný dohovor o uľahčení dovozu obchodných vzoriek a reklamného materiálu“)

 

            Jednou z možností ako spropagovať svoje výrobky v zahraničí je ich prezentácia potencionálnym obchodným partnerom v podobe obchodných vzoriek. Ak sa rozhodnete využiť uvedenú možnosť, môžete požiadať o vydanie ATA karnetu a váš pracovník resp. iná splnomocnená osoba môže v zahraničí predstaviť predmetné výrobky s cieľom nadviazať ďalšiu spoluprácu. V tejto súvislosti pod pojmom vzorky rozumieme predmety reprezentujúce určitý druh tovaru už vyrobeného, alebo predmety, ktoré sú modelom tovaru a ich výroba sa iba pripravuje.

 

Medzi hlavné skupiny tovarov, ktoré sa dočasne dovážajú na karnet ATA patria najmä:

starožitnosti, stroje, nástroje, zariadenia na zásobovanie potravinami, konzervované potraviny, obuv, hračky, výpočtová technika, vybavenie kancelárií, transformátory, elektrické generátory, elektrotechnické/ elektronické a vedecké zariadenia, chirurgické a stomatologické nástroje, klenoty a predmety z drahých kovov/ kameňov, hi –fi technika, audiovizuálna technika, fotografické prístroje a zariadenia pre kinematografiu, lasery, hudobné nástroje a zariadenia pre záznam zvuku, predvádzanie obrazu, lietadlá, filmy, motorové vozidlá a ich príslušenstvo, pretekárske stroje, zariadenia na vykurovanie a osvetlenie, poľnohospodárske stroje, nábytok, porcelánový riad, obrazy a iné umelecké diela, dáždniky, pretekárske kone, odevy, voňavky, divadelné rekvizity a technika, koncertné a hudobné nástroje, kožený a športový tovar, šaty a bielizeň, člny, plachetnice.

 

Určité druhy tovaru sa nemôžu v žiadnom prípade dovážať na ATA karnet, ako napr. tovar podliehajúci skaze alebo určený na spotrebu!!! Tieto tovary sa nemôžu normálne re-exportovať (spätne vyviezť), ako aj tovary, ktoré sú určené na prepracovanie, spracovanie alebo opravu!!!

 

„ Na ATA karnet možno prepustiť do režimu dočasného dovozu len taký tovar, ktorý bude re-exportovaný (späť vyvezený) v rovnakom stave ako bol dovezený.“

 Karnet ATA umožňuje využiť jeho výhody len v členských krajinách ATA Dohovoru. Pri tranzite cez územie  nečlenských štátov je potrebné vykonať colnú deklaráciu podľa národných predpisov.

 

 Výhody ATA karnetu:

 

1. Znižuje náklady:

·         ručenie za colný dlh v krajine dočasného dovozu alebo tranzitu je nahradené ručením obchodnej komory,

·         netreba platiť poplatky za zastúpenie v colnom konaní v jednotlivých krajinách dočasného dovozu alebo tranzitu.

2. Zjednodušuje colné procedúry:

·         netreba vypĺňať národné colné doklady,

·         nie sú potrebné colné procedúry spojené so zabezpečením colného dlhu pri vstupe na územie krajiny dočasného dovozu alebo tranzitu,

·          jeden doklad umožňuje colné konanie vo viacerých krajinách dočasného dovozu alebo tranzitu.

3.  Šetrí čas:

·         urýchľuje colné procedúry, keďže colný orgán nemusí skúmať platnosť záruky za colný dlh, ktorú poskytuje národná záručná organizácia (obchodná komora) pre jednotlivé ATA karnety.

 

Odkazovač  

NÁVOD NA COLNÉ PREROKOVANIE ATA

Návod na colné prerokovanie ATA karnetu

Veľa problémov pri používaní ATA karnetu vzniká, ako je spomenuté v sekcii „Reklamačné konanie“, jeho neúplným alebo nesprávnym colným prerokovaním, prípadne nedodržaním lehoty stanovenej na vývoz alebo tranzit tovaru.

Aby sa držiteľ vyhol nepríjemnostiam spojeným s reklamáciou ATA karnetu, je potrebné, aby si dal ATA karnet vždy potvrdiť colnými orgánmi v SR, v krajine tranzitu a v krajine dočasného dovozu.

Colné orgány nesmú od držiteľa požadovať žiadny poplatok za colné prerokovanie ATA karnetu. Naopak, ak colné prerokovanie za držiteľa vybavuje špedičná firma, bude žiadať úhradu poplatku za túto službu.
 

Vývoz tovaru zo SR

Pri vývoze tovaru musí držiteľ alebo jeho splnomocnený zástupca skontrolovať, či je potvrdený žltý vývozný kmeňový list slovenskou pohraničnou colnicou - či colník uviedol správny dátum, správny počet položiek a potvrdil tento list svojou pečiatkou a podpisom a odtrhol si spodnú časť žltého listu. 

POZOR: Pri väčšom počte položiek je potrebné predtým, ako si dá držiteľ ATA karnet potvrdiť na slovenskej pohraničnej colnici, dať si karnet potvrdiť aj na vnútrozemskej colnici podľa sídla firmy.

Tranzit

Pri tranzite tovaru musí držiteľ alebo jeho splnomocnený zástupca skontrolovať, či pri vstupe do krajiny tranzitu je potvrdený modrý tranzitný kmeňový list colnicou krajiny tranzitu - či colník uviedol správny dátum, správny počet položiek a potvrdil tento list svojou pečiatkou a podpisom a odtrhol si spodnú časť modrého listu. 

POZOR: Držiteľ musí dodržať lehotu určenú na tranzit uvedenú v druhom riadku na modrom tranzitnom kmeňovom liste, ktorú stanoví colník. Ak colník uvedie na tomto liste aj colnicu, cez ktorú držiteľ musí opustiť krajinu tranzitu (v prvom riadku - bod 1. „Tovar uvedený v súhrnnom zozname pod č. ..........bol zaslaný v tranzite colnici v ..........“), musí to držiteľ dodržať.

Pri výstupe z krajiny tranzitu musí držiteľ alebo jeho splnomocnený zástupca skontrolovať, či je potvrdený modrý tranzitný kmeňový list colnicou krajiny tranzitu - či colník uviedol správny dátum, správny počet položiek a potvrdil tento list svojou pečiatkou a podpisom a odtrhol si spodnú časť modrého listu. 
 

Dovoz do krajiny dočasného dovozu

Pri dovoze tovaru musí držiteľ alebo jeho splnomocnený zástupca skontrolovať, či pri vstupe do krajiny dočasného dovozu je potvrdený biely dovozný kmeňový list colnicou krajiny dočasného dovozu - či colník uviedol správny dátum, správny počet položiek a potvrdil tento list svojou pečiatkou a podpisom a odtrhol si spodnú časť bieleho listu. 

 

POZOR: Je potrebné dodržať lehotu určenú na spätný vývoz uvedenú na bielom dovoznom kmeňovom liste v druhom riadku - bod 2., ktorú stanoví colník. 
 

Spätný vývoz z krajiny dočasného dovozu

Pri vývoze tovaru musí držiteľ alebo jeho splnomocnený zástupca skontrolovať, či pri vývoze z krajiny dočasného dovozu je potvrdený biely kmeňový list pre spätný vývoz colnicou krajiny dočasného dovozu - či colník uviedol správny dátum, správny počet položiek a potvrdil tento list svojou pečiatkou a podpisom a odtrhol si spodnú časť bieleho listu.

 

POZOR: Treba dodržať lehotu určenú na spätný vývoz uvedenú na bielom dovoznom kmeňovom liste v druhom riadku - bod 2., ktorú stanoví colník. 
 

Spätný dovoz do SR

Pri spätnom dovoze tovaru musí držiteľ alebo jeho splnomocnený zástupca skontrolovať, či pri dovoze do SR je potvrdený žltý kmeňový list pre spätný dovoz slovenskou pohraničnou colnicou - či colník uviedol správny dátum, správny počet položiek a potvrdil tento list svojou pečiatkou a podpisom a odtrhol si spodnú časť žltého listu.        

 

Odkazovač  

VYPLŇOVANIE ATA - NÁVOD

Issuing Association                                                                                                                                                                                                                                                INTERNATIONAL GUARANTEE CHAIN

Association émettrice                                                                                                                                                                                                                                           CHAINE DE GARANTIE INTERNATIONALE

CARNET DE PASSAGES EN DOUANE FOR TEMPORARY ADMISSION

CARNET DE PASSAGES EN DOUANE POUR L´ADMISSION TEPRORAIRE

KARNET PRE DOVOZNÝ COLNÝ ZÁZNAM

CUSTOMS CONVENTION ON THE A.T.A. CARNET FOR THE TEMPORARY ADMISSION OF GOODS

CONVENTION DOUANIERE SUR LE CARNET A.T.A. POUR L'ADMISSION TEMPORAIRE DES MARCHANDISES

COLNÁ DOHODA O KARNETE A.T.A PRE DOVOZNÝ  COLNÝ ZÁZNAM TOVARU

(Before completing the Carnet, please read Notes on cover page 3/Avant de remplir le carnet, lire la notice en page 3 de la couverture/

Pred vyplnením karnetu si prečítajte poučenie na 3 strane obálky)

A.HOLDER AND ADDRESS /Titulaire et adresse/  DRŽITEĽ A ADRESA

 

AB EX-IMP s.r.o.

Niťová 3

821 08 Bratislava

FOR ISSUING ASSOCIATION USE /Réservé a l'association émettrice/  VYHRADENÉ PRE VYSTAVUJÚCE ZDRUŽENIE

 FRONT COVER/ Couverture/ OBÁLKA

 

a)       a)       a) A.T.A. CARNET No.

Carnet  A.T.A. N°.

 KARNET A.T.A. č.

                                                 SK

 

B. REPRESENTED BY*/Représenté par*/ ZASTÚPENÝ KÝM

JÁN NOVÁK ALEBO OSTATNÉ SPLNOMOCNENÉ OSOBY

(JÁN NOVÁK OR OTHER ATHORISED REPRESENTATIVE)

b)       b)       ISSUED BY/Delivré par/ VYSTAVENÝ KÝM

 

SLOVENSKÁ OBCHODNÁ

A PRIEMYSELNÁ KOMORA

A. A. INTENDED USE OF GOODS/ Utilisation prévue des marchandises/ ZAMÝŠĽANÉ POUŽITIE TOVARU

VÝSTAVA INTRADE 2002

LONDÝN 21.-26.APRÍL 2002

(EXHIBITION)

 

c)       c)       VALID UNTIL/Valable jusqu'au/ PLATNÝ DO

 

…………………….………/……...………...……./……………………..

                       year                    month             day (inclusive)

                       année                   mois                  jour (inclus)

                         rok                     mesiac              deň (vrátane)

 

This carnet may be used in the following countries under the guarantee of the following associations/ Ce carnet est valable dans les pays ci-après, sous la garantie des associations suivantes/ Tento karnet platí v nižšie uvedených krajinách so zárukou týchto združení :

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

The holder of this Carnet and his representative will be held responsible for compliance with the laws and regulations of the country of departure and the countries of importation./ A charge pour le titulaire et son représentant de se conformer aux lois et règlements du pays de départ et des pays d'importation./ Povinnosťou držiteľa karnetu i jeho zástupcu je zachovávať zákony a iné predpisy krajiny vývozuj a krajín dovozu.

 

 

CERTIFICATE BY CUSTOMS AUTHORITIES/

Attestation des autorités douaniéres/ Potvrdenie colných orgánov

 

a)          a)          Identification marks have been affixed as indicated in column 7 against the following item No(s) of the General List

Apposé les marques d'identification mentionnées dans la colonne 7 en  regard du (des) numéro(s) d'ordre suivant(s) de la liste générale/ Na tovar týchto poradových čísel súhrnného zoznamu boli dané značky totožnosti, uvedené v stlpci č.7.………..……………………………………………………………………………

 

b)          b)          Goods examined/Vérifié les marchandises*/Tovar prehladnutý

Yes/Oui/Áno                                 No/ Non/ nie 

 

c)         c)         Registered under Reference No.* ……………………….. 

Enregistré sous le numéro.*/ Zapísané pod č.

 

d)          d)          ……………………………………………./………./…………………………….

Customs Office    Place   Date (year/month/day)  Signature and Stamp

Bureau de douane Lieu      Date (année/mois/jour)    Signature et timbre

Colnica                    Miesto  Dátum (rok/mesiac/deň)  Podpis a pečiatka

      Signature of authorised official and Issuing Association stamp/ Signature du délégué et timbre de l'association émettrice/ Podpis a pečiatka zástupcu vystavujúceho združenia

 

 

 

………………………………/……………/………………

 

Place and Date of Issue (year/month/day)

Lieu et date d’émission (année/mois/jour)

Miesto a dátum vystavenia (rok/mesiac/deň)

 

 

 

 

 

 

 

 

X …………………………………………….………X Signature of Holder/Signature du titulaire/ Podpis držiteľa 

 

 

 

 

 

 

                                                   *If applicable/ *S’il y a lieu/ V prípade potreb


VYPLŇOVANIE LÍCNEJ STRANY JEDNOTLIVÝCH LISTOV ATA KARNETU

 

Držiteľ karnetu vyplňuje lícnu stranu jednotlivých farebných listov ATA karnetu strojom alebo počítačom podľa priloženého vzoru (pozri údaje doplnené červenou farbou) nasledovne:

 

Zelený obalový list :

·        Odstavec A) Držiteľ a adresa – uvádza sa úplné obchodné meno a sídlo firmy, prípadne meno a adresa žiadateľa o vydanie ATA karnetu vrátane PSČ.

·        Odstavec B) Zastúpený kým - uvádza sa konkrétne meno osoby, ktorá držiteľa zastupuje v colnom konaní pri prerokovaní ATA karnetu a ktorá je splnomocnená na nakladanie               s tovarom. Všetky ostatné splnomocnené osoby, ktorých meno nie je priamo uvedené v tomto odstavci, musia mať splnomocnenie držiteľa (jeho štatutárneho zástupcu) na colné konanie a nakladanie s tovarom.

·        Odstavec C) Zamýšľané použitie tovaru – uvádza sa napr. názov medzinárodnej výstavy, dátum a miesto jej  konania alebo obchodná vzorka alebo výkon povolania.

·        Zoznam krajín na zelenom obalovom liste – krížikom sa označí krajina, do ktorej bude tovar dočasne dovezený, resp. cez ktorú sa uskutoční tranzit

·        Podpis

Odkazovač  

REKLAMAČNÉ KONANIE

REKLAMAČNÉ KONANIE

 

Ako mu predchádzať???

 

 

Príčiny, pre ktoré vzniká reklamačné konanie v oblasti karnetov ATA:

 

 1. Držiteľ karnetu ATA resp. jeho zástupca nevyvezie dočasne dovezený tovar z krajiny dovozu/tranzitu vôbec, alebo vyvezie len časť tovaru z dôvodov: 

a)        predaja

b)       krádeže

c)       zničenia

d)       darovania tovaru

 1. Držiteľ karnetu resp. jeho zástupca nevyvezie dočasne dovezený tovar z krajiny dočasného dovozu/tranzitu v stanovenej lehote. 

 2. Držiteľ karnetu resp. jeho zástupca si nenechá potvrdiť spätný vývoz tovaru z krajiny dočasného dovozu, resp. ukončenie tranzitu v krajine tranzitu na príslušných listoch karnetu ATA 

 3. Strata karnetu ATA. 

 4. Tovar na súhrnnom zozname ATA karnetu nie je jednoznačne identifikovaný. 

 5. Nesprávne colné vybavenie následného ATA karnetu (Replacement carnet, Anschlusscarnet).

 

Vo všetkých prípadoch možno predísť reklamácií karnetu ATA

 

1a) PREDAJ DOČASNE DOVÁŽANÉHO TOVARU

        Ak držiteľ karnetu ATA do určitej krajiny dovezie dočasne tovar, mal by ho v stanovenej lehote vyviezť. Často sa však stáva, že je výhodnejšie tovar predať, ako ho vyviezť z danej krajiny späť. Tovar by sa nemal do určitej krajiny dovážať za účelom predaja. Ak však k takejto skutočnosti dôjde, tovar možno predať, ale treba to urobiť stanoveným spôsobom. To znamená, že ešte pred samotným predajom by mal držiteľ karnetu, resp. ním poverený zástupca požiadať colné orgány krajiny dočasného dovozu, resp. tranzitu o súhlas so zmenou colného režimu tovaru (režim dočasného dovozu sa pri predaji mení na režim voľného obehu), ktorý bol dočasne dovezený na karnet ATA. Colné orgány môžu, ale nemusia udeliť súhlas s prepustením tovaru do voľného obehu. Z praxe vieme, že vo väčšine prípadov tento súhlas udeľujú. Vtedy je potrebné, aby si držiteľ karnetu resp. zástupca nechal v karnete ATA potvrdiť túto skutočnosť colnými orgánmi krajiny dočasného dovozu na liste pre spätný vývoz a aby držiteľ získal od svojho zahraničného partnera aj kópiu dovozného colného dokladu a príp. potvrdenie o tom, že colný dlh za dovezený tovar bol v krajine dočasného dovozu uhradený. Držiteľ môže potom v SR žiadať o odpočet DPH, samozrejme musí dodržať ostatné platné predpisy pre vývoz tovaru. (Dodatočne predloží slovenským colným orgánom vývozné tovar bol predaný a boli zaplatené dovozné colné dávky.)

 

                    Toto platí aj v prípade, ak sa predá len časť tovaru krytého ATA karnetom.

 

 Všetko horeuvedené musí urobiť držiteľ karnetu ATA, resp. ním poverený splnomocnený zástupca. Nikdy nie partner zo zahraničia, ak nie je na to splnomocnený.

 

 

1b) KRÁDEŽ TOVARU

         V prípade krádeže tovaru je potrebné o tejto skutočnosti urobiť záznam s policajnými orgánmi ( ako podklad pre poisťovňu, ak si nechal držiteľ tovar poistiť). Samotný záznam však nepostačuje na to, aby sa predišlo reklamácii karnetu ATA, pretože spätný vývoz tovaru sa v skutočnosti nerealizuje. Potom treba postupovať ako v bode 1a) a informovať o tom colné orgány danej krajiny dočasného dovozu/tranzitu. vo väčšine prípadov treba uhradiť aj dovozné colné dávky a nechať si to potvrdiť v karnete ATA. Ak tak urobí držiteľ ihneď, vyhne sa zaplateniu 10% pokuty za porušenie medzinárodného Dohovoru o karnetoch ATA

 

 

 

 

 

1c)  ZNIČENIE TOVARU

        Zničenie tovaru – tovar sa môže zničiť z dôvodov živelných katastrôf ako je zemetrasenie, požiar, potopa a pod. Držiteľ musí v takomto prípade dokázať zničenie tovaru – musí získať potvrdenie od policajných orgánov danej krajiny, resp. od požiarnikov atď.

 

1d) DAROVANIE TOVARU

       Ak sa držiteľ dočasne dovezeného tovaru rozhodne tovar v krajine dočasného dovozu darovať, ide o zmenu colného režimu. Držiteľ musí predložiť tovar na colné prerokovanie a po prepustení do voľného obehu uhradí clo a ostatné dovozné dávky(dane).

 

2. NEDODRŽANIE LEHOTY NA SPÄTNÝ VÝVOZ TOVARU

 

         Colný orgán môže dobu pobytu tovaru v krajine dočasného dovozu skrátiť (vyznačí to na dovoznom bielom liste v bode  ako dátum na spätný vývoz tovaru). Vtedy je držiteľ povinný dodržať lehotu stanovenú colným orgánom. Ak vstupný colný orgán určil aj výstupný colný orgán, treba dodržať aj trasu pre priamy tranzit.

 

        Ak držiteľ karnetu nedodrží lehotu na spätný vývoz tovaru, colné orgány krajiny dočasného dovozu môžu žiadať zaplatenie dovozných colných dávok.

 

       Je dôležité, aby osoba zodpovedná za colné prerokovanie ATA karnetu sledovala, akú lehotu na spätný vývoz určil colník pri dočasnom dovoze tovaru na dovoznom liste, alebo akú lehotu na tranzit a aký hraničný prechod určil colník pri potvrdení tranzitného listu. Lehoty stanovené colníkom je nutné dodržať.

 

3.   NEPOTVRDENIE LISTOV NA SPÄTNÝ VÝVOZ TOVARU, NEPOTVRDENÉ TRANZITNÉ LISTY

        Tovar bol dovezený v stanovenej lehote späť do SR, ale zahraničná colná správa krajiny dočasného dovozu / tranzitu nemá o tom potvrdenie (odtrhnutý útržkový tranzitný list/ list na spätný vývoz karnetu).Každá colná správa, ktorá vedie evidenciu o karnetoch ATA, si páruje listy jednotlivých farieb a ak ich nemá spárované, začne reklamačné konanie.

 

Nie vždy je vinný držiteľ karnetu ATA, resp. jeho zástupca.

 

          Je potrebné, aby osoba, ktorá je zodpovedná za colné prerokovanie ATA karnetu dala ATA karnet vždy potvrdiť a skontrolovala, či colníci potvrdili ATA karnet na správnom liste, t.j. pri dovoze na dovoznom liste, pri tranzite na tranzitnom liste, pri spätnom vývoze na liste pre spätný vývoz a pod. V niektorých krajinách (Francúzsko, Rakúsko, Portugalsko, Švajčiarsko, USA) pri nepotvrdení listu pre spätný vývoz, resp. pri nepotvrdení ukončenia tranzitu, colné orgány požadujú úhradu tzv. regularizačného poplatku vo výške cca 50,- USD.

 

4. STRATA KARNETU

      V prípade straty karnetu, môže držiteľ karnetu resp. jeho zástupca požiadať vystavujúcu regionálnu komoru SOPK, ktorá vystavila pôvodný karnet , aby vystavila duplikát.  Duplikát musia potvrdiť slovenské colné orgány, ktoré potvrdili vývoz tovaru zo SR a zahraničné colné orgány, ktoré potvrdili dovoz do krajiny dočasného dovozu. Tým sa stáva duplikát platným a možno ho použiť na spätný vývoz tovaru z krajiny dočasného dovozu a na spätný dovoz do SR.

          V danom prípade možno použiť aj tzv. náhradný colný doklad, ktorý je k dispozícii v každej vystavujúcej RK SOPK.

 

5. JEDNOZNAČNÁ IDENTIFIKÁCIA TOVARU

      Ak tovar v súhrnnom zozname ATA karnetu nie je jednoznačne identifikovaný, potom  nemožno jednoznačne určiť, či tovar skutočne vyvážaný z krajiny dočasného dovozu alebo tranzitu je totožný s tovarom uvedeným v súhrnnom zozname karnetu. Tovar treba jednoznačne identifikovať napr. uvedením značky, výrobného čísla a pod.

 

6.  NESPRÁVNE VYBAVENIE NÁSLEDNÉHO KARNETU (Replacement carnet, Anschlusscarnet).

           Ak držiteľ zistí, že nie je možné vyviezť tovar z krajiny dočasného dovozu v stanovenej lehote, môže požiadať o vystavenie následného ATA karnetu. Musí tak urobiť ešte v dobe platnosti pôvodného ATA karnetu. Následný ATA karnet vydáva tá kancelária SOPK, ktorá vydala aj pôvodný ATA karnet. Následný ATA karnet môže mať maximálnu dobu platnosti 1 rok. Po vystavení následného ATA karnetu je potrebné dať ho potvrdiť slovenským colným orgánom, ktoré v pôvodnom karnete na liste pre spätný dovoz zaznamenajú informáciu o predĺžení formou následného ATA karnetu a tiež potvrdia nový následný ATA karnet na vývoznom liste. Rovnaký postup je v krajine dočasného dovozu, kde vnútrozemské colné orgány, na území ktorých sa tovar nachádza, v pôvodnom ATA karnete na liste pre spätný vývoz zaznamenajú informáciu o predĺžení doby pobytu v krajine dočasného dovozu formou následného ATA karnetu a súčasne potvrdia dovozný list v následnom ATA karnete. Ak sa nedodrží tento postup, následný ATA karnet je neplatný a dôjde k reklamácii a následne aj k platbe dovozných colných dávok, ktoré stanovia colné orgány krajiny dočasného dovozu.

  

!!! Ak zahraničná colná správa začne reklamačné konanie, držiteľ karnetu ATA je povinný spolupracovať s vystavujúcou kanceláriou SOPK ako aj s pracovníkom vybavujúcim reklamáciu karnetu, hlavne pri poskytovaní dokladov a informácií, vedúcich k ukončeniu reklamačného konania. Táto podmienka je uvedená aj v prehlásení o akceptovaní podmienok na vystavenie karnetu ATA.

 

Odkazovač  

POVINNOSTI DRŽITEĽA

Podmienky, ktoré musia dodržiavať držitelia karnetu ATA

 

 • Tovar dovážaný na základe karnetu ATA nesmie byť predmetom predaja. Tento tovar musí byť spätne vyvezený držiteľom karnetu v autorizovanom termíne dočasného dovozu, ktorý schválil zahraničný colný orgán pri vstupe.

 

 • Držiteľ karnetu musí splniť pravidlá, ktorými sa riadi používanie karnetu ATA a dodržiavať colné predpisy určenia – dočasného dovozu. Držiteľ musí získať správne potvrdenie o vstupe a výstupe v každej navštívenej krajine.

 

 • Je v záujme držiteľa karnetu ATA vždy sa  presvedčiť, aby kmeňové listy a útržkové listy boli riadne a potvrdené na mieste každého vstupu a výstupu v zahraničí.

 

 • Držiteľ karnetu je zodpovedný vystavujúcemu a záručnému združeniu SOPK za všetky náklady, ktoré môžu SOPK vzniknúť pri plnení jej povinností ako ručiteľa za daný ATA karnet

 

 • V prípade, že tovar krytý karnetom ATA nie je späť vyvezený, pretože bol zničený, stratený alebo odcudzený, na takýto tovar je automaticky predpísané clo a poplatky, ktoré je držiteľ povinný zaplatiť

 

 • V prípade, že karnet ATA alebo tovar krytý karnetom ATA je zničený, stratený alebo odcudzený alebo sa vyskytne podobná situácia, držiteľ je povinný ihneď dať si potvrdiť miestnemu policajnému alebo colnému orgánu, že došlo k nehode a získať ich rozhodnutie o nej.

 

 • Po použití karnetu ATA alebo keď uplynula doba jeho platnosti treba ho vrátiť vystavujúcej RK SOPK v lehote do 14 dní za účelom kontroly

 

Odkazovač  

AKO POŽIADAŤ O VYDANIE ATA KARNETU

Ako požiadať o vydanie ATA karnetu???

 

Pri získavaní ATA karnetu treba splniť tieto požiadavky:

   Vyplniť tlačivo „Žiadosť o vystavenie karnetu ATA“ , ktorá obsahuje okrem súpisu krajín dočasného dovozu aj „Prehlásenie o akceptovaní podmienok SOPK pre vydávanie karnetu ATA“.

Tlačivo Žiadosti a Prehlásenia musí byť podpísané oprávneným zástupcom žiadateľa – vyžaduje sa doložiť výpis z Obchodného registra alebo Živnostenského registra, resp. iný doklad o tom, že žiadateľ je slovenský subjekt a jeho zástupca má plnú moc na zastupovanie žiadateľa.

Prehlásením preberá budúci držiteľ karnetu ATA zodpovednosť za prípadné nedodržanie povinnosti spätného dovozu všetkých položiek tovaru uvedeného v súhrnnom zozname karnetu ATA na územie SR ako aj bezpodmienečnú zodpovednosť za úhradu všetkých poplatkov a nákladov, ktoré budú spojené s prípadným porušením ATA Dohovoru.

Po vyplnení tlačiva Žiadosti, príslušného počtu daných vnútorných listov a vonkajších obalových listov treba túto Žiadosť s vypísanými tlačivami (listami) karnetu ATA predložiť najbližšej vystavujúcej kancelárií SOPK, kde po úhrade poplatku podľa Cenníka na vystavenie karnetu , bude karnet skontrolovaný , zaevidovaný a potvrdený zo strany SOPK ako národného vystavujúceho a záručného združenia pre ATA systém v SR.

 • Pri vydaní karnetu ATA je držiteľ povinný preukázať, že je slovenská právnická alebo fyzická osoba, alebo osoba s trvalým bydliskom/sídlom na území SR, a to dokladom nie starším ako 3 mesiace.

 • Preukázať, že tovar krytý karnetom ATA má status slovenského tovaru; tzn., ak bol tovar dovezený zo zahraničia bol prepustený do voľného obehu a bolo zaň  zaplatené clo.

pozn. Zahraničný tovar, ktorý je dočasne dovezený na územie SR v režime dočasného použitia má zahraničný status  nemožno  uvádzať v zozname na karnete ATA vydanom SOPK, ani ho vyvážať na slovenský karnet ATA!!!

 • Zabezpečiť adekvátnu záruku na krytie prípadného colného dlhu.( napr. banková záruka, uzatvorenie poistenia za spôsobenú škodu, zložiť v hotovosti colnú zábezpeku, v prípade ak sa jedná o tovar v hodnote nad 1 mil. Sk)

 • Uvádzať krajinu pôvodu  tovaru (ide o nepreferenčný pôvod, preferenčný pôvod tovaru je potrebné doložiť osobitným certifikátom napr. EUR 1), pokiaľ je iná ako krajina exportu – vystavenia karnetu ATA. 

Slovenský ATA karnet možno vystaviť na meno žiadateľa  - držiteľa, ktorým môže byť fyzická alebo právnická osoba s trvalým bydliskom /sídlom na území SR. Používať ATA karnet môže akákoľvek splnomocnená osoba – zástupca držiteľa, ktorá bola splnomocnená na nakladanie s tovarom krytým karnetom , a to uvedením mena zástupcu na tlačive karnetu ATA

 

Maximálna platnosť ATA karnetu je jeden rok odo dňa jeho vydania. V odôvodnených prípadoch so súhlasom vydávajúcej organizácie a colných orgánov SR a najmä v zahraničí, možno predĺžiť dobu zotrvania tovaru v krajine dočasného dovozu o ďalší jeden rok vydaním, nového tzv. následného ATA karnetu.

V odôvodnených prípadoch môžu colné orgány skrátiť lehotu pre dočasný vývoz tovaru, napr. pri výstavách alebo tranzite.

SOPK vydáva ATA karnet na tovar s maximálnou hodnotou 10 mil. Sk V prípade, že držiteľ mieni dočasne dovážať/vyvážať tovar vyššej súhrnnej hodnoty (colnej hodnoty), má možnosť rozpísať jednotlivé položky tovaru tvoriaceho jednu zásielku na potrebný počet karnetov ATA, pri dodržaní tohto limitu. V prípade, že ide o jednu položku tovaru, ktorá tvorí nerozdeliteľný celok má možnosť požiadať Úrad SOPK o stanovenie individuálnych podmienok pre vydanie karnetu ATA na takýto tovar. 

 

VIACNÁSOBNÝ ATA KARNET

SOPK vydáva aj viacnásobné ATA karnety, ktoré umožňujú opakovaný dočasný dovoz a tranzit tovaru do zahraničia a viacnásobný spätný dovoz do SR. Pre vydanie   i používanie viacnásobného ATA karnetu platia všetky zásady, týkajúce sa druhu dočasne vyvážaného i dovážaného tovaru, doby platnosti, vyplňovania a colného prerokovania, ktoré sú platné pre bežné, resp. “jednorazové” ATA karnety.

Výhodou je nižšia cena, opakovaný dočasný vývoz, tranzit a spätný dovoz na jeden doklad    v lehote jedného roka.

Cena za vydanie ATA karnetu sa stanovuje podľa platného Cenníka služieb SOPK a závisí od

 • hodnoty dočasne vyvážaného tovaru,

 • od toho či ide o jednoduchý alebo viacnásobný ATA karnet 

 • a či  žiadateľ je alebo nie je členom SOPK 

Kde požiadať o vydanie karnetu ATA???

 

V SR je vystavujúcou a záručnou asociáciou SLOVENSKÁ OBCHODNÁ A PRIEMYSELNÁ KOMORA.

 

O vydanie ATA karnetu je možné požiadať v regionálnej komore :

 

Žilinská RK SOPK

Hálková 31

010 01 Žilina

kontaktná osoba:  Katarína Machovičová

                           t.č.041/ 7646 966

                           e-mail: colneza@za.scci.sk

 

Kancelária SOPK Ružomberok

A. Bernoláka 23

034 01 Ružomberok

kontaktná osoba:  Mária Čerňanská

                           t.č.044/ 4321 606

 

Odkazovač  

OVEROVANIE OBCHODNÝCH DOKLADOV

CERTIFIKÁT O PÔVODE TOVARU

 

ČO JE CERTIFIKÁT O PÔVODE TOVARU SOPK

Medzinárodný obchodný doklad osvedčujúci "pôvod tovaru",t.j., že tovar bol vyťažený/suroviny/, vypestovaný/rastlinný pôvod/, vychovaný/živočíšny pôvod/ alebo vyrobený v danej krajine vývozu.

NA ČO SLÚŽI

Ako doklad pre colné konanie pri dovoze tovaru v krajine určenia a /alebo doklad pre akreditívne formy platby za dovezený tovar a licenčné konanie.Napríklad na jeho základe stanovuje dovozný colný orgán výšku colnej sadzby /všeobecná, zmluvná, preferenčná/.

KTO HO VYDÁVA

Slovenská obchodná a priemyselná komora ako verejnoprávna inštitúcia je poverená touto činnosťou na základe zákona SNR č. 9/92 Zb. Služby poskytuje pre podnikateľskú verejnosť Žilinská regionálna komora SOPK a kancelária v Ružomberku.

NA ZÁKLADE AKÝCH PRAVIDIEL

Podľa GATT 94 - certifikát /komorový/ o nepreferenčnom pôvode tovaru, ktorý lúži na priznanie zmluvnej sadzby cla.

AKÉ KRITÉRIA SA NA VYVÁŽANÝ TOVAR VZŤAHUJÚ

a/ tovar bol úplne vyrobený alebo získaný v danej krajine pôvodu, t.j. bol vyrobený len z materiálov a prvkov, ktoré boli získané na území danej krajiny /tzv.plne získané výrobky/ a na výrobu nebol použitý žiadny materiál z dovozu,

b/ak sa na výrobe tovaru podieľali dve alebo viac krajín, došlo na území krajiny pôvodu k poslednému podstatnejšiemu, ekonomicky odôvodnenému prepracovaniu alebo spracovaniu, ktoré vyústilo do vzniku nového výrobku alebo predstavuje dôležitý stupeň výroby, t.j. došlo k dostatočnému spracovaniu alebo prepracovaniu dovezených materiálov, prvkov alebo častí na území príslušnej krajiny.

c/ tovar je iného pôvodu ako slovenského a tento pôvod žiadateľ o vydanie osvedčenia doložil hodnovernými dokladmi, ako napr. zahraničné Osvedčenie o pôvode, sprievodné doklady obsahujúce vyhlásenie o nepreferenčnom pôvode - faktúra, nákladný list a pod., ktorých špecifikácia je uvedená.

AKÁ JE JEHO PLATNOSŤ

Obchodný doklad je platný v priebehu jedného kalendárneho roka.

OSTATNÉ OBCHODNÉ DOKLADY, KTORÉ OVERUJE SOPK

 • obchodná a konzulárna faktúra

 • agentúrna zmluva, distribútorská zmluva

 • obchodná zmluva

 • výpis z obchodného registra

 • baliaci list

 • fytosanitárne osvedčenie, veterinárne osvedčenie

 • vyhlásenie o uvedení výrobku na voľný trh

 • splnomocnenie

 • referenčný list

 • osvedčenie o registrácii výrobku

OBCHODNÉ DOKLADY, KTORÉ SOPK VYDÁVA NA VLASTNÚ ŽIADOSŤ

 • Osvedčenie VIS MAJOR

 • Potvrdenie o členstve v SOPK

SLUŽBY SOPK V OBLASTI OVEROVANIA OBCHODNÝCH DOKLADOV

 • zabezpečovanie superlegalizácie na MZV SR a MS SR

 • zabezpečovanie konzulárnej legalizácie na konzulátoch v Bratislave, Prahe, Viedni, Budapešti, Varšave.

POZNÁMKY

 1. Členovia SOPK majú nárok na 50 %.zľavu poplatkov spojených s uvedenými službami pod položkami cenníka 1.-7.

 2. Tlačivá FORM SOPK predáva miestne príslušná kancelária SOPK / l ks a 20.-Sk/

Odkazovač  KM_text-attachment

PARTNERI
7
VYHĽADÁVANIE
  
lokno2
LINKY - FIRMY
GEOGRAFIA - MAPY
NOVINKY-PONUKY
*SLOVENSKO-ČESKO,KURZ MIEN-JUN
1993 1,3 SKK : 1 CZK
1997 1,0 SKK : 1 CZK
2000 1,3 : 1
2006 1,34 : 1
2007 1,25 : 1
PRIHLÁSENIE
 Meno
 Heslo
 
  Registruj sa
lokno2
RÁDIO – TV – MÉDIA
ŽILINSKÝ VEČERNÍK
PARTNERI
 
Internetový portál Interbiznis - © SOPK Žilina v spolupráci s JDSoftware,s.r.o.

Tento dokument bol vytvorený za finančnej podpory EU. Názory vyjadrené v dokumente, sú
názormi SOPK RK Žilina a neodrážajú oficiálny postoj EU.
This document has been produced with financial European community. The views expressed
herein are those of SOPK RC Zilina and can there force in no away be taken official
opinion of the European Community.